Kancelaria Adwokacka

Adwokat Andrzej Kostek

Kancelaria powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami dotyczącymi zakresu usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa świadczonych przez Kancelarię.

667 317 728

adwokat@andrzejkostek.pl

Adwokat Andrzej Kostek

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zlokalizowana jest przy ul. Św. Jana z Dukli 16 w Leżajsku.  Przy budynku, w którym mieści się Kancelaria znajduje się bezpłatny parking.

 

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje możliwość spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii,  a także w sobotę – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z adwokatem.

 

Celem Kancelarii jest tworzenie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klientów oraz troska
o ich bezpieczeństwo w obrocie prawnym.

 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, która w szczególności obejmuje:

- doradztwo (porady, konsultacje, analizy, opinie),

- przygotowanie dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, umowy, ugody, regulaminy),

- reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,

- wsparcie w negocjacjach.

 

Szczegółowy zakres działalności Kancelarii został przedstawiony w zakładce „Specjalizacje Kancelarii”.

 

Kancelaria deklaruje możliwość udzielania porad za pomocą komunikatora internetowego Skype.

Specjalizacje Kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek cywilnych. Pomoc prawną dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy na zasadach stałej obsługi prawnej lub w ramach indywidualnych zleceń.

 

Świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi prawne obejmują przede wszystkim pomoc prawną w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych. Adwokaci w ramach świadczonej pomocy prawnej zastępują oraz reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej. Zakres usług obejmuje również przygotowanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych oraz udzielaniu porad i konsultacji prawnych.

 

 

 

Prawo

Karne

Prawo

Cywilne

Prawo

Handlowe

Zamówienia

Publiczne

Prawo

Administracyjne

Windykacja

należności

Postępowanie

przed E-Sądem

Adwokaci podejmują się:

 • pełnienia funkcji obrońcy w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentacji pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

 

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje:

 • prowadzenie spraw Klientów na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym,
 • przygotowanie środków odwoławczych,
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym pokrzywdzonych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

       Prawo cywilne, a w tym:

 

 • umowy cywilnoprawne - tworzenie, negocjacje, realizacje, wykonanie,

 • zobowiązania - niewykonanie, nienależyte  wykonanie umowy, dochodzenie odsetek i kar umownych,

 • prawo rzeczowe - ustalanie treści ksiąg wieczystych, zasiedzenie, podział własności,

 • sprawy o zapłatę, odszkodowania
  i zadośćuczynienia.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze m.in.:

 

 • rozwód,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo),
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi (m.in. władza rodzicielska:przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;   piecza zastępcza, kontakty
  z dzieckiem, sprawy  związane
  z zarządem majątkiem dziecka).

       Prawo spadkowe:

 

 • dziedziczenie testamentowe,

 • stwierdzenie nabycia spadku,

 • dział spadku,

 • zachowek.

 

         Prawo handlowe:

 

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego poczynając od przygotowania aktów założycielskich (umowa spółki) poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • prowadzenie w postępowaniu rejestrowym w Krajowym  Rejestrze Sądowym bieżących zmian w strukturach spółek,
 • przekształcanie organizacyjne spółek,
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników oraz obsługa prawna organów spółek,
 • prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu
  i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.

        Postępowanie gospodarcze:

 

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym,  upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji
  w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, wyroków, wyroków zaocznych,
 • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także reprezentacja Klientów na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu.

Prawo zamówień publicznych:

 

 • doradztwo w procedurach przetargowych,

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,

 • pomoc w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 • przygotowywanie odwołań oraz zastępstwo procesowe.

Prawo Administracyjne:

 

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,

 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

       Windykacja należaności:

 

 • sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp.,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • wytoczenie powództwa o zapłatę,
 • uzyskanie wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty, wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • występowanie do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego i reprezentowanie wierzyciela w tym postępowaniu,
 • sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Postępowanie przed E-Sądem w trybie elektronicznego postępowania upominawczego:

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze daje możliwość szybkiego uzyskania nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności, a także składanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych i stałe monitorowanie przebiegu sprawy przez adwokata poprzez wgląd do elektronicznych akt postępowania sądowego. Nadto w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa wynosi 1,25% kwoty dochodzonego roszczenia (5% w zwykłym postępowaniu sądowym). Elektroniczne postępowanie upominawcze dotyczy spraw których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Kancelaria dzięki współpracy z Adwokatami posiadającymi bogate doświadczenie zapewnia indywidualne podejście do sprawy. Zespół prawników Kancelarii został ukształtowany w ten sposób, aby ich kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalały zapewnić Klientom kompleksową pomoc prawną.

Zespół

Wynagrodzenie

Określając sposób rozliczeń za usługę proponujemy następujące formy współpracy:

 

Według rodzaju usługi - obejmuje ustaloną z Klientem kwotę za prowadzenie danej sprawy.

 
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w sprawie - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  w sprawie opłat za czynności adwokackie

(Dz. U. 2015 poz. 1800).

 

System godzinowy – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację danego zlecenia. Klient przy każdym rozliczeniu otrzymuje w formie raportu szczegółowe zestawienie czasu pracy poświęconego na realizację każdej  z czynności wykonanej w ramach powierzonego zlecenia.

 

System ryczałtowy – wynagrodzenie ustalane z Klientem jako stałą kwotę za określony etap sprawy w postępowaniu oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak określone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

 

System ryczałtowo – godzinowy – wynagrodzenie to kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu godzin, wynagrodzenie ryczałtowe ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby poświęconych godzin na realizację zleceń.

 

 

Kontakt

667 317 728

adwokat@andrzejkostek.pl

Adwokat Andrzej Kostek

Dojazd i Parking

Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Kostek

ul. Św. Jana z Dukli 16, 37­-300 Leżajsk, powiat leżajski, woj. podkarpackie, I piętro

NIP: 8161652947 | REGON: 365057543

NRB: 45 1910 1048 2306 6586 3188 0001

Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Kostek

© 2016 DKA MEDIA DAMIAN MAJKUT

motywy wordpress

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00

 

 

Istnieje możliwość spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii,  a także w sobotę – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z adwokatem.

 

 

Dla Państwa wygody proponujemy zaparkować samochód na bezpłatnym parkingu znajdującym się tuż przy samym budynku, w którym mieści się Kancelaria.

 

 

Formularz KONTAKTOWY

Dane KONTAKTOWE

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.