21 lutego 2017

Prawo cywilne

Prawo cywilne, a w tym:

 • umowy cywilnoprawne – tworzenie, negocjacje, realizacje, wykonanie,
 • zobowiązania – niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy, dochodzenie odsetek i kar umownych,
 • prawo rzeczowe – ustalanie treści ksiąg wieczystych, zasiedzenie, podział własności,
 • sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze m.in.:

 • rozwód,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo),
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi (m.in. władza rodzicielska:przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;   piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem, sprawy  związane z zarządem majątkiem dziecka).

Prawo spadkowe:

 • dziedziczenie testamentowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek.