21 lutego 2017

Wynagrodzenie

Określając sposób rozliczeń za usługę proponujemy następujące formy współpracy:

Według rodzaju usługi – obejmuje ustaloną z Klientem kwotę za prowadzenie danej sprawy. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w sprawie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 poz. 1800).

System godzinowy – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację danego zlecenia. Klient przy każdym rozliczeniu otrzymuje
w formie raportu szczegółowe zestawienie czasu pracy poświęconego na realizację każdej  z czynności wykonanej
w ramach powierzonego zlecenia.

System ryczałtowy – wynagrodzenie ustalane z Klientem jako stałą kwotę za określony etap sprawy w postępowaniu oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak określone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

System ryczałtowo – godzinowy – wynagrodzenie to kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu godzin, wynagrodzenie ryczałtowe ulega powiększeniuo iloczyn stawki godzinowej i liczby poświęconych godzin na realizację zleceń.