21 lutego 2017

Windykacja należności

Windykacja należności:

 • sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp.,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • wytoczenie powództwa o zapłatę,
 • uzyskanie wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty, wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • występowanie do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego i reprezentowanie wierzyciela
  w tym postępowaniu,
 • sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.